Visi, Misi dan Objek­tif

VISI

Men­jadi sebuah unit yang ung­gul dalam mem­berikan perkhid­matan dan usaha-​usaha pem­ban­gu­nan pelajar

MISI

Melahirkan grad­uan yang berperib­adi murni, global, kre­atif, berketer­ampi­lan, mem­pun­yai jati diri, patri­otik, bertang­gung­jawab, bertaqwa dan ber­daya saing

OBJEK­TIF UNIT PEN­GU­RU­SAN KOLEJ

Menye­di­akan pen­em­patan, kemu­da­han dan persek­i­taran yang kon­dusif kepada pela­jar yang memenuhi syarat-​syarat pen­em­patan kolej.

Melak­sanakan pro­gram pem­ban­gu­nan pela­jar yang berkual­iti dan bersepadu melalui plat­form utama – Jawatankuasa Per­wak­i­lan Kolej (JPK).

Memas­tikan penye­di­aan makanan yang berkual­iti, berkhasiat dan memenuhi citarasa pelang­gan.

Meng­hasilkan pen­gu­ru­san kolej yang peka ter­hadap kehen­dak pelang­gan, cekap dan efisien.

- OBJEK­TIF UNIT PEN­GU­RU­SAN NON RESIDEN

Mewu­jud­kan sis­tem pen­gu­ru­san yang mesra, kemas dan cekap dalam mem­beri perkhid­matan serta memeli­hara keba­jikan pela­jar NR

- FUNGSI UNIT PEN­GU­RU­SAN NON RESIDEN

Unit Pen­gu­ru­san Non Res­i­den memainkan per­anan dalam usaha men­gu­rus dan men­jaga keba­jikan serta menye­laras aktiv­iti Non Residen