Visi, Misi & Objek­tif

VISI
Men­jadikan per­pus­takaan UiTM bertaraf dunia seba­gai pemangkin kesar­janaan dan kece­mer­lan­gan uni­ver­siti dalam pen­ga­jaran, pem­be­la­jaran dan penye­lidikan yang boleh dica­pai oleh peng­guna secara fizikal dan maya.

MISI
Mem­per­t­ingkatkan perkhid­matan per­pus­takaan melalui sum­ber dan pen­gu­ru­san ilmu serta teknologi terkini bagi menyokong pem­be­la­jaran dan penye­lidikan den­gan penyam­pa­ian perkhid­matan yang berkual­iti serta penye­di­aan persek­i­taran yang selesa dan mesra untuk selu­ruh warga UiTM.

OBJEK­TIF
Memas­tikan pen­ingkatan pin­ja­man buku oleh pelang­gan sebanyak 3% setahun.
Meningkatkan peng­gu­naan pangkalan data dalam tal­ian oleh peng­guna per­pus­takaan sebanyak 3% setahun.
Meningkatkan peng­gu­naan Por­tal PTAR oleh peng­guna sebanyak 70% men­je­lang tahun 2016.
• Meningkatkan pro­gram pen­didikan peng­guna sebanyak 20% setahun.
Memas­tikan 60% staf men­da­p­atkan 56 jam lati­han setahun.
• Meningkatkan penam­ba­han bahan per­pus­takaan sebanyak 10% setahun.
• Memas­tikan 80% bahan yang diter­ima siap ‘Release for circulation’.