Visi, Misi & Objek­tif

VISI

Men­jadikan UiTM sebuah uni­ver­siti ung­gul yang bert­eraskan kesar­janaan dan kece­mer­lan­gan akademik bagi men­er­a­jui dinamisme bumi­put­era dalam semua bidang pro­fe­sional bertaraf dunia supaya ter­lahir grad­uan yang ber­daya saing,global dan beretika.

MISI

Mem­per­t­ingkatkan keil­muan dan kepakaran bumi­put­era dalam semua bidang menerusi penyam­pa­ian pro­gram pro­fe­sional penye­lidikan serta penglibatan khid­mat masyarakat yang berlan­daskan kepada nilai-​nilai murni dan etika profesional

OBJEK­TIF

–Memenuhi has­rat Uni­ver­siti dalam mewu­jud­kan pen­didikan yang seim­bang dan menyelu­ruh supaya men­jadi siswazah yang lebih matang.

–Mem­berikan pendeda­han kepada pela­jar men­ge­nai aspek teori dan amalan teruta­manya dari segi kepimp­inan agar dapat melengkap­kan pela­jar men­jadi pemimpin serba boleh dan berwawasan

–Meng­galakan pela­jar agar sen­ti­asa memi­liki nilai-​nilai murni seperti ber­disi­plin, dedikasi, berdikari,bermoral, bersyukur,bertanggungjawab bagi mem­ben­tuk gen­erasi masyarakat yang teguh dan bersatupadu.

–Men­er­ap­kan nilai-​nilai kero­han­ian, patri­otik dan keusa­hawan agar pela­jar mampu men­jadi pemangkin kepada kema­juan Negara.

–Mem­beri pelu­ang kepada pela­jar men­gasah bakat dan kemahi­ran serta meng­gu­nakan masa lapang den­gan lebih bermakna untuk kema­juan diri,organisasi dan masyarakat