Misi, Visi dan Objek­tif

VISIcool

 • Men­jadikan UiTM Cawan­gan Johor seba­gai sebuah Uni­ver­siti ung­gul dalam bidang pen­gu­ru­san dan per­ni­a­gaan bert­erasakan budaya kesar­janaan dan keusa­hawanan dalam persek­i­taran yang kon­dusif den­gan meng­gu­nakan teknologi terkini bagi melahirkan grad­uan yang ber­daya saing, dinamik serta berakhlak untuk memenuhi kehen­dak indus­tri masyarakat dan negara.


MISIcool

 • Meningkatkan keil­muan dan kepakaran bumi­put­era dalam bidang pen­gu­ru­san dan per­ni­a­gaan menerusi penyam­pa­ian pro­gram pro­fe­sional, penye­lidikan serta penglibatan khid­mat masyarakat yang berlan­daskan kepada nilai-​nilai murni dan etika keprofesionalan.


OBJEK­TIFcool

 • Mem­berikan perkhid­matan mesra pelang­gan yang ter­baik untuk kak­i­tan­gan akademik dan pela­jar UiTM Cawan­gan JOHOR.
 • Mem­bantu pelajar-​pelajar dalam meningkatkan prestasi pem­be­la­jaran dan disi­plin pela­jar seba­gai perse­di­aan men­jadi insan yang mem­pun­yai minda kelas pertama.
 • Mem­bantu menye­le­saikan masalah pela­jar supaya dapat mena­matkan pen­ga­jian mengikut tem­poh masa yang ditetapkan.
 • Menye­di­akan kemu­da­han infra­struk­tur yang men­cukupi kepada pen­syarah dan pela­jar supaya sen­ti­asa berada dalam keadaan selesa semasa proses pen­ga­jaran dan pembelajaran.
 • Untuk mengem­bangkan daya dan kual­iti kerja staf ke arah perkhid­matan yang cemerlang.
 • Mem­perkukuhkan ker­jasama dan usa­hasama den­gan fakulti dan cawan­gan UiTM negeri lain serta IPTA/​IPTS yang ada.


PIAGAM PELANG­GAN

AM

 • Mak­lum­balas dari­pada aduan melalui surat /​email/​faks/​telefon dijawab selewat-​lewatnya dalam tem­poh 21 hari bekerja.
 • Memas­tikan semua lapo­ran dan mak­lumat dis­am­paikan den­gan jelas dan tepat seperti yang dipo­hon oleh pelang­gan dihan­tar dalam tem­poh yang ditetapkan.
 • Memas­tikan Mesyuarat BHEA, Mesyuarat Tim­balan Rek­tor HEA bersama Pen­tad­bir Akademik dan Mesyuarat Staf Akademik diadakan sekurang-​kurangnya 4 kali dalam setahun untuk setiap mesyuarat tersebut.
 • Memas­tikan staf sen­ti­asa berse­dia untuk mem­berikan perkhid­matan kepada pelang­gan mengikut jad­ual dan masa yang dite­tap­kan. Menye­bar dan menyam­paikan mak­lumat semasa kepada staf dan pela­jar dalam tem­poh 3 hari bek­erja sete­lah men­da­pat maklumat.

PENDAF­TARAN DAN KEMASK­INI REKOD PELAJAR

 • Memas­tikan proses pendaf­taran akademik setiap pela­jar baru adalah dalam tem­poh 15 minit.
 • Menge­mask­ini rekod pela­jar dalam tem­poh 24 jam selepas mendaftar.
 • Menye­leng­gara fail perib­adi pela­jar secara berteru­san setiap semester.

HAL EHWAL KETI­DAKHADI­RAN PELA­JAR KE KULIAH

 • Men­gelu­arkan surat ama­ran ter­akhir dalam tem­poh 5 hari selepas mener­ima lapo­ran per­tama dari pensyarah.
 • Men­gelu­arkan surat pang­gil ke Mesyuarat Tun­juk Sebab dalam tem­poh 5 hari selepas mener­ima lapo­ran kedua dari pensyarah.
 • Men­gelu­arkan surat kepu­tu­san tatatertib dalam tem­poh 3 hari selepas per­bicaraan selesai.