Visi, Misi dan Objek­tif

Misi

Mem­per­t­ingkatkan dan berusaha secara pro­fe­sional bert­eraskan ilmu dan per­at­u­ran bagi mewu­jud­kan suasana kaam­pus yang aman melalui amalan mutu perkhid­matan yang cemerlang.

Visi

Men­jadi sebuah organ­isasi yang pro­fe­sional bert­eraskan perkhid­matan mesra dan berkual­iti bagi men­jamin kese­la­matan UiTM.

Objek­tif Peja­bat Polis Ban­tuan:

1. Peng­gubal dasar kawalan kese­la­matan di semua kam­pus UiTM.

2. Melak­sanakan kawalan kese­la­matan yang sis­tem­atik dan berterusan.

3.Menguatkuasakan undang-​undang dan per­at­u­ran kese­la­matan ter­hadap warga uni­ver­siti secara berhemah dan proaktif.

4. Menye­di­akan uru­san perkhid­matan kese­la­matan secara cekap dan berkesan.

5.Menguruskan Peja­bat Polis Ban­tuan untuk men­jadi pusat kese­la­matan yang pro­fe­sional, berin­tegriti dan berakaunt­abil­iti.