Misi, Visi & Objek­tif Unit Kesi­hatan UiTMPG

Visi Unit Kesihatan

UiTM Pasir Gudang

VISI Unit Kesi­hatan UiTM Cawan­gan Johor adalah untuk menye­di­akan sis­tem pen­ja­gaan kesi­hatan primer yang kom­pre­hen­sif mengikut piawa­ian yang dite­tap­kan ker­a­jaan dan pada masa yang sama mem­beri tumpuan kepada pen­ja­gaan kesi­hatan indi­vidu mengikut keper­luan yang unik dan berbeza. Pen­didikan kesi­hatan pula akan kom­po­nen per­an­taraan kepada seba­ha­gian dari perkhid­matan kami.

Misi Unit Kesihatan

UiTM Pasir Gudang

MISI Unit Kesi­hatan Cawan­gan Johor adalah berusaha untuk menye­di­akan pen­ja­gaan kesi­hatan yang berkual­iti dan kos — efek­tif kepada pela­jar UiTM agar mereka sen­ti­asa sihat dari segi fizikal, men­tal dan psikologi.

Objek­tif Unit Kesihatan

UiTM Pasir Gudang

* 80% pesakit yang men­da­p­atkan rawatan di Unit Kesi­hatan men­da­pat kon­sul­tasi peru­batan dalam tem­poh 30 min­nit selepas pendaftaran.

* 95% pesakit berpuas hati den­gan perkhid­matan peru­batan yang di berikan.