Unit

Ter­da­pat tujuh unit di Per­pus­takaan Tun Dr. Ismail (PTDI) yang dik­enda­likan oleh dua orang Pus­takawan. Unit-​unit terse­but adalah berhubung kait antara satu sama lain dalam memas­tikan segala kemu­da­han dan perkhid­matan yang dise­di­akan kepada peng­guna diproses den­gan bersis­tem­atik.

Unit-​unit yang ter­da­pat dalam PTDI ialah:

1. Unit Pem­ban­gu­nan Sum­ber Ilmu
Men­gen­da­likan uru­san pesanan bahan dan koleksi per­pus­takaan mengikut prose­dur per­ole­han bahan yang telah ditetapkan.

2. Unit Pen­tad­bi­ran
Men­gu­ruskan hal-​ehwal pen­tad­bi­ran per­pus­takaan berke­naan pen­gu­ru­san umum serta pro­gram yang meli­batkan per­pus­takaan dan kak­i­tan­gan per­pus­takaan.

3. Unit Pem­ban­gu­nan Bib­li­ografik & Pem­pros­esan Teknikal
Men­gu­ruskan hal ehwal pengkat­a­lo­gan, pengke­lasan, pene­ta­pan tajuk perkara dan melengkap­kan fizikal bahan per­pus­takaan secara sis­tem­atik dan ter­atur bagi men­jamin kual­iti bahan yang diproses agar capa­ian mak­luman dapat dilakukan den­gan lebih berke­san oleh pelang­gan perpustakaan.

4. Unit Jur­nal dan Pangkalan Data
Men­gu­ruskan hal ehwal per­ole­han, pem­be­lian dan pem­ba­haruan jur­nal berc­etak, majalah dan suratkhabar untuk kemu­da­han rujukan pelang­gan perpustakaan.

5. Unit Perkhid­matan Mak­lumat
Mem­beri khid­mat nasi­hat serta pan­d­uan penge­sanan bahan yang sesuai kepada peng­guna bagi dalam pen­car­ian maklumat.

6. Unit Perkhid­matan Pelang­gan & Pen­gu­ru­san Koleksi
Mem­bantu peng­guna dalam meng­gu­nakan perkhid­matan yang ada dalam per­pus­takaan dan men­gu­ruskan koleksi per­pus­takaan secara sis­tem­atik dan ter­susun bagi mem­bolehkan car­ian sem­ula bahan secara efek­tif dan efisyen.

7. Unit Sis­tem dan Teknologi Mak­lumat
Memas­tikan sis­tem per­pus­takaan ber­jalan den­gan baik.