Unit Penye­lidikan

Per­anan dan Tang­gung­jawab Unit:

1. Meningkatkan dan mem­per­giatkan pro­gram penye­lidikan dan hubun­gan /​kerjasama den­gan indus­tri.
2. Meng­galakkan staf men­jalankan penye­lidikan di bawah pel­ba­gai geran den­gan pel­ba­gai agensi/​staf/​pelajar.
3. Men­gen­dali dan men­gu­rus aktiv­iti penye­lidikan yang dilak­sanakan oleh penye-​lidik dan pen­syarah.
4. Men­jalankan aktiv­iti peng­galakkan dan mem­pro­mosi penye­lidikan sama ada melalaui bengkel, tak­li­mat, kur­sus, heba­han email dan seba¬gainya yang berkai-​tan den¬gan penye­lidikan.
5. Mem­beri nasi­hat dan bimbin­gan ke arah mem­bu­dayakan penye­lidikan dalam kalan­gan pen­syarah dan pela­jar.
6. Meningkatkan peng­hasi­lan penye­lidikan yang berkual­iti den­gan men­sasarkan 30% pen­syarah UiTM Cawan­gan Johor men­jalankan penye­lidikan.
7. Menye­mak dan memas­tikan semua pro­jek penye­lidikan dan penye­lidik menyi­ap­kan penye­lidikan dalam tem­poh yang telah dite­tap­kan.
8. Memas­tikan penye­lidik meng­han­tar lapo­ran kema­juan penye­lidik setiap enam (6) bulan dan meng­han­tar lapo­ran akhir ke BPJI&A mengikut for¬mat yang telah dite­tap­kan.
9. Mem­bantu pen­syarah dan penye­lidik untuk mem­o­hon dan men­da­p­atkan geran-​geran penye­lidikan dari dalam dan luar negara.
10. Meng­galak dan menye­laras pener­bi­tan penye­lidikan kam­pus cawan­gan.
11. Memas­tikan sis­tem IRES (IRMI Report­ing Sys­tem) digu­nakan oleh penye­lidik dalam pen­gu­ru­san dana penye­lidikan.
12. Men­gen­da­likan per­si­dan­gan, sem­i­nar, bengkel atau kur­sus berkai­tan penye­lidikan demi kepentin­gan uni­ver­siti.
13. Memas­tikan semua kativ­iti yang diran­cang oleh unit ber­jaya dilak­sanakan.
14. Mem­beri lapo­ran dan mak­lum­balas kepada Ketua Pen­gu­ru­san Penye­lidikan & Ino­vasi berkai­tan pelak­sanaan aktiv­iti penyelidikan.