Unit MASMED

Per­anan dan Tang­gung­jawab MASMED

  1. Mela­por terus kepada Tim­balan Rek­tor (Penye­lidikan, Jaringan Indus­tri & Alumni) di kam­pus cawan­gan dan Koor­di­na­tor Keusa­hawanan UiTM Cawan­gan Johor.
  2. Menye­laras hal-​hal tun­tu­tan per­jalanan dan hon­o­rar­ium pence­ramah yang berkai­tan den­gan kur­sus keusa­hawanan di kam­pus cawangan.
  3. Menye­laras penye­di­aan, per­jalanan dan peni­la­ian kur­sus keusa­hawanan den­gan pihak yang berkaitan.
  4. Menye­di­akan lapo­ran lengkap pro­gram selepas men­gadakan aktiv­iti keusa­hawanan di kam­pus cawan­gan untuk dihan­tar kepada pihak Koor­di­na­tor Keusahawanan.
  5. Menye­laras aktiv­iti kelab atau per­sat­uan pela­jar seperti Kelab Usa­hawan di kam­pus cawangan.
  6. Menyum­bang ‘input’ dalam artikel/​berita/​rencana kepada Direk­tori Usa­hawan yang akan diterbitkan.
  7. Memas­tikan semua aktiv­iti Keusa­hawanan yang diran­cang oleh unit ber­jaya dilaksanakan.
  8. Melak­sanakan lain-​lain tugas yang diarahkan oleh Tim­balan rek­tor Kam­pus PJI&A dan Koor­di­na­tor Keusahawanan.