Unit Ino­vasi

Per­anan dan Tang­gung­jawab Unit:

1. Men­ge­nal pasti dan meng­galakkan penglibatan semua warga UiTM Cawan­gan Johor dalam rekacipta dan merangka program-​program ino­vasi.
2. Mem­beri nasi­hat dan bimbin­gan ke arah mem­bu­dayakan ino­vasi dalam kalan­gan pen­syarah dan pela­jar.
3. Melak­sanakan kolab­o­rasi den­gan sek­tor awam, swasta dan indus­tri untuk mem­bantu memasarkan pro­duk ino­vasi UiTM Cawan­gan Johor.
4. Menye­laras aktiv­iti petandin­gan, pam­eran berkai­tan ino­vasi sama ada di dalam kam­pus dan di luar.
5. Men­gen­da­likan sem­i­nar, bengkel, kur­sus berkai­tan ino­vasi demi kepentin­gan uni­ver­siti.
6. Menye­laras perun­tukkan untuk pertandingan/​persidangan/​pameran berkai­tan ino­vasi per­ingkat uni­ver­siti dan agensi luar.
7. Menyam­pai atau menghe­bahkan mak­lumat berke­naan pameran/​pertandingan ino­vasi kepada warga kam­pus dan men­gadakan bengkel yang berkai­tan den­gan ino­vasi seperti harta intelek dan seba­gainya.
8. Men­cari pasaran dan ruang untuk pengkomer­sialan hasil pro­duk UiTM Cawan­gan Johor.
9. Mewu­jud­kan dan pelak­sanaan pem­pa­te­nan yang sis­tem­atik dan mudah diu­ruskan.
10. Mewu­jud­kan pengkalan data bagi mak­lumat ino­vasi.
11. Memas­tikan semua aktiv­iti yang diran­cang oleh unit ber­jaya dilak­sanakan.
12. Mem­beri lapo­ran dan mak­lum balas kepada Ketua Unit Pen­gu­ru­san Penye­lidikan & Ino­vasi berkai­tan pelak­sanaan pro­gram inovasi.