Syarat Kema­sukan

Syarat — Syarat Kemasukan:

Memenuhi Syarat Am Uni­ver­siti serta Syarat Khas Program

1) Syarat Am Universiti:

Lulus SPM atau yang diik­ti­raf setaraf den­gan­nya olek Ker­a­jaan Malaysia den­gan men­da­pat LIMA (5) kepu­jian ter­ma­suk Bahasa Melayu.

Calon yang tamat pro­gram ini boleh mem­o­hon mengikuti mana-​mana pro­gram Sar­jana Muda di mana-​mana fakulti den­gan memenuhi syarat-​syarat yang dite­tap­kan oleh Universiti.

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

2) Syarat Khas Program:

a) Lep­asan SPM

Memenuhi Syarat Am Uni­ver­siti den­gan men­da­pat kepu­jian dalam mata pelajaran:

  • Matem­atik
  • Matem­atik Tambahan
  • Fizik

Dan

  • Lulus Kimia
  • Lulus Bahasa Inggeris

b) Lep­asan Sijil Politeknik/​IKM/​Institusi Lain

Lulus Sijil Politeknik atau Insti­tui lain yang diik­ti­raf setaraf den­gan­nya oleh Ker­a­jaan Malaysia den­gan men­da­pat gred B keatas dalam mata pela­jaran Matem­atik dan Sains Kejuruteraan

DAN

Memenuhi Syarat Am Uni­ver­siti den­gan men­da­pat kepu­jian dalam mata pelajaran:

  • Matem­atik
  • Matem­atik Tambahan
  • Fizik

DAN

  • Lulus Kimia
  • Lulus Bahasa Inggeris

c) Lep­asan Pra Diploma

Lulus Naik Taraf (LNT) pro­gram Pra Diploma Sains (PD007/​PD008) dari UiTM den­gan CGPA min­i­mum 3.00 pada semes­ter 1 dan 2.50 pada semes­ter 2.