Syarat-​syarat Kema­sukan Pro­gram EC110

Syarat-​Syarat Kemasukan

Pro­gram Diploma mener­ima kema­sukan dari pela­jar yang telah men­duduki Sijil Pela­jaran Malaysia (SPM), lep­asan sijil politeknik/​ikm/​institusi lain dan pro­gram Pra Sains yang dijalankan oleh UiTM. Syarat-​syarat yang telah dite­tap­kan adalah seperti berikut:

FAKULTI KEJU­RUTER­AAN AWAM

Memenuhi Syarat Am Uni­ver­siti Serta Syarat Khas Program

Nama Pro­gram | Kod UiTM/​Kod UPU |Tem­poh Pen­ga­jian | Syarat Am universiti

Ter­buka kepada pemo­hon ali­ran Sains/​Teknikal


Diploma Keju­ruter­aan Awam (EC110 /​E2410)


(3 tahun /​6 semester)


Ter­buka kepada ketu­runan Melayu, Anak Negeri Sabah, Anak Negeri Sarawak dan Orang Asli


Syarat Am Universiti


Lulus SPM atau yang diik­ti­raf setaraf den­gan­nya oleh ker­a­jaan Malaysia den­gan men­da­pat LIMA (5) kepu­jian ter­ma­suk Bahasa Melayu


DAN


Lulus Sejarah (Mula diguna pakai SPM 2013)


Calon yang tamat pro­gram ini boleh mem­o­hon mengikuti mana-​mana pro­gram Sar­jana Muda di mana-​mana fakulti den­gan memenuhi syarat-​syarat yang dite­tap­kan oleh Universiti


Calon PERLU memi­liki kepu­tu­san MUET yang telah dite­tap­kan sebelum mem­o­hon ke per­ingkat Sar­jana Muda


Nota:


Calon cacat anggota yang menyukarkan kerja-​kerja amali

LEP­ASAN SPM

Memenuhi SYARAT AM UNI­VER­SITI den­gan men­da­pat kepu­jian dalam matapelajaran :

  • Matem­atik
  • Matem­atik Tambahan
  • Fizik
  • Kimia /​Biologi /​Sains Tam­ba­han /​Pen­ga­jian Keju­ruter­aan Awam /​Teknologi Keju­ruter­aan /​Luk­isan Keju­ruter­aan /​Infor­ma­tion & Com­mu­ni­ca­tion Tech­nol­ogy /​Reka Cipta /​Bahan Binaan /​Teknologi Binaan /​Teknologi Maklumat
  • Bahasa Ing­geris

LEP­ASAN SIJIL POLITEKNIK/​IKM/​INSTITUSI LAIN

Lulus Sijil Politeknik atau insti­tusi lain yang diik­ti­raf setaraf den­gan­nya oleh Ker­a­jaan Malaysia den­gan men­da­pat Gred 3 ke atas dalam mata pela­jaran Matem­atik dan Sains Keju­ruter­aan dan men­da­pat EMPAt (4) mata pela­jaran lain


DAN


  • Kepu­jian Bahasa Ing­geris dalam SPM

Nota :


Bagi lulu­san sijil sahaja, sali­nan per­mo­ho­nan dan sali­nan sijil yang telah dis­ahkan perlu dihan­tar kepada

Dekan, Fakulti Keju­ruter­aan Awam,UiTM, 40450 Shah Alam

(selewat-​lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan)

LEP­ASAN PRA DIPLOMA UiTM

Lulus Naik Taraf (LNT) pro­gram Pra Diploma Sains(PD007/PD008) dari UiTM