Mak­lumat Pro­gram

Pihak Fakulti menawarkan satu pro­gram bagi per­ingkat Diploma iaitu DIPLOMAKEJU­RUTER­AAN AWAM (EC110) den­gan tem­poh pen­ga­jian 3 tahun/​6 semester.

Pro­gram tiga tahun ini menawarkan subjek-​subjek keju­ruter­aan awam yang menekankan kepada aplikasi dan rek­aben­tuk struk­tur konkrit, kayu dan keluli, hidrologi dan rawatan air sisa, anal­i­sis geot­eknik dan pen­gu­ru­san pembinaan.

Mak­lumat Pro­gram Kurikulum/​Pelan Pen­ga­jian selu­ruh semes­ter adalah seperti berikut:

Sila KLIK sini untuk Plan ID/​Pro­gram Kurikulum/​Pelan Pengajian.

Visi , Misi dan Objek­tif Pen­didikan Pro­gram EC110