Pro­gram Akademik BM117

Fakulti Pen­gu­ru­san dan Per­ni­a­gaan (FPDP) UiTM Johor Kam­pus Pasir Gudang menawarkan satu pro­gram per­ingkat diploma iaitu BM117 — Diploma Pen­ga­jian Per­ni­a­gaan (Pen­gangku­tan) den­gan tem­poh pen­ga­jian selama 2 tahun seten­gah atau 5 semes­ter sahaja. Berikut adalah mak­lumat berke­naan pro­gram BM117.

Mak­lumat Kur­sus Pro­gram BM117SEMES­TER 1

SEMES­TER 2


SEMES­TER 3
SEMES­TER 4 SEMES­TER 5
Fun­da­men­tals of Entrepreneurship
Fun­da­men­tals of Finance Human Resource Management
Macro­eco­nom­ics Infor­ma­tion Tech­nol­ogy in Business Oper­a­tions Management
Third Lan­guage II Intro­duc­tion to Statistics Busi­ness Law Intro­duc­tion to Inter­na­tional Business
Third Lan­guage I Micro­eco­nom­ics Asas Ekonomi Islam Cre­ative and Crit­i­cal Thinking Cor­po­rate Strat­egy and Pol­icy in Transport
Intro­duc­tion to Finan­cial Accounting Busi­ness Communication Fun­da­men­tals of Marketing Busi­ness Logistics Trans­port and Tourism
Busi­ness Mathematics Intro­duc­tion to Transport Trans­port soci­ety and Environment Intro­duc­tion to trans­port economics


Fun­da­men­tals of ManagementProspek Ker­jaya


Prospek ker­jaya bagi lep­asan BM117 merangkumi bidang logis­tik, pemasaran dalam indus­tri pen­gangku­tan, perka­palan dan mar­itim, pener­ban­gan, pen­gangku­tan darat (jalan raya dan kereta api), pem­bu­atan dan pen­gelu­aran, agensi-​agensi pen­guatkuasaan, penye­lidikan dan perundin­gan perniagaan.

Pelu­ang Melan­jutkankan Pelajaran


Pemegang diploma BM117 boleh meneruskan pen­ga­jian ke semes­ter tiga pro­gram Ijazah Pen­tad­bi­ran Per­ni­a­gaan di Fakulti Per­ni­a­gaan dan Pen­gu­ru­san. Grad­uan juga boleh melan­jutkan pela­jaran di mana-​mana uni­ver­siti tem­patan atau asing.

‘Char­tered Insti­tute of Logis­tic and Trans­port’ (CILT) UK mengik­ti­raf pro­gram BM117 ini dan men­ganuger­ahkan grad­uan BM117 seba­gai ‘Mem­ber of Logis­tics and Trans­port’ (MILT) sebaik sahaja men­da­pat keahlian. CILT ini juga akan men­ganuger­ahkan penge­cualian sehingga 6 dari­pada 9 kur­sus Peperik­saan Kelayakan Pro­fe­sional CILT bagi grad­uan yang berkelayakan.

Kam­pus Yang Menawarkan Pro­gram BM117


Pro­gram BM117 ini hanya ditawarkan di UiTM Kam­pus Pasir Gudang dan Kam­pus Kota Kin­a­balu sahaja.