Pro­gram Yang Ditawarkan

Setakat ini, UiTM Johor, Kam­pus Pasir Gudang hanya menawarkan satu (1) pro­gram diploma dalam Fakulti Keju­ruter­aan Kimia.

Para pela­jar akan men­jalani kursus-​kursus yang telah ditawarkan selama enam (6) semes­ter dan MESTI lulus semua kursus-​kursus dan keper­luan yang telah dite­tap­kan oleh pihak uni­ver­siti sebelum berge­lar grad­uan Diploma Keju­ruter­aan Kimia UiTM.

Senarai kur­sus bagi pro­gram diploma ini untuk Pakej 3, boleh dimuat turun di bawah: