Pan­d­uan Tabung Keba­jikan Pela­jar

Tabung Keba­jikan Pela­jar ditubuhkan di bawah Unit Ban­tuan Kewan­gan Pela­jar di Baha­gian Hal Ehwal Pela­jar & Alumni. Ianya bagi mem­bantu pela­jar yang men­galami kemalan­gan /​kema­t­ian atau kesuli­tan kewan­gan sep­a­n­jang tem­poh pem­be­la­jaran di UiTM.

Dana Tabung Keba­jikan Pela­jar adalah hasil dari sum­ban­gan yang dikumpulkan dalam ben­tuk tabung bagi mem­bantu pelajar-​pelajar seki­ranya berlaku kematian/​kemalangan atau kesuli­tan kewan­gan di mana setiap pela­jar wajib mem­ba­yar kepada Tabung Kece­masan pela­jar sebanyak RM 5.00 setiap semester.

Bagi pela­jar yang mening­gal dunia, sum­ban­gan diberikan kepada waris. Man­akala bagi pela­jar yang men­galami kemalan­gan, con­tohnya patah kaki atau tan­gan atau hilang anggota lain atau hilang keu­payaan, jum­lah ban­tuan diberi mengikut kelayakan.

Kadar ban­tuan yang dite­tap­kan adalah mengikut kelu­lu­san Jawatankuasa Kewan­gan dan Pem­ban­gu­nan JKP ke 142 bertarikh 24 Feb­ru­ari 2005.

Untuk Mak­lumat lebih lan­jut berke­naan Tabung Keba­jikan Pela­jar , boleh klik di sini :- Muat Turun Pamplet