Pan­d­uan Pin­ja­man , Bia­siswa & Ban­tuan Kewan­gan

UNIT BIA­SISWA DAN BANTUAN

KEWAN­GAN

Objek­tif utama unit ini adalah untuk mem­bantu dan menye­laras semua BIA­SISWA, PIN­JA­MAN dan BAN­TUAN KEWAN­GAN ter­ma­suk dari­pada Per­badanan Tabung Pen­didikan Tinggi Nasional (PTPTN), Ker­a­jaan Negeri, Yayasan Negeri, Pihak Kor­po­rat, Agensi Ker­a­jaan dan Swasta serta orang perseorangan.

Fungsi Utama Unit ini adalah :-

  • Mem­bantu meringankan per­masala­han pela­jar berkai­tan den­gan kewan­gan semasa berada di UiTM.
  • Men­gu­rus rekod pin­ja­man, rayuan pin­ja­man pem­ba­yaran balik pin­ja­man pelajar.
  • Men­gu­ruskan surat tawaran dan per­jan­jian pin­ja­man atau biasiswa.
  • Men­da­p­atkan mak­lumat dari tabung pin­ja­man atau bia­siswa dari masa ke semasa untuk mak­luman pelajar.

Selain dari itu unit ini berfungsi untuk men­gu­ruskan Pin­ja­man Pela­jaran PTPTN dalam proses seperti berikut :-

  • Per­mo­ho­nan
  • Per­jan­jian
  • Pembatalan/​peno­lakan
  • Kenaikan Kadar Pinjaman
  • Per­lan­ju­tan Pinjaman
  • Penang­guhan Bayaran Balik

Pihak Unit Biasiswa/​Pin­ja­man pela­jar juga mener­ima lain-​lain der­ma­siswa dari masa ke semasa dari­pada agensi ker­a­jaan, pihak kor­po­rat dan swasta. Pelajar-​pelajar boleh menye­mak di papan keny­ataan untuk menge­tahui perkem­ban­gan tajaan atau boleh meru­juk terus ke Peja­bat Hal Ehwal Pela­jar dan Alumni untuk sebarang pertanyaan.

Cara mem­o­hon :-

Pela­jar yang ingin mem­o­hon bia­siswa atau pin­ja­man dan menepati kri­te­ria per­mo­ho­nan boleh mem­o­hon den­gan per­mo­ho­nan ON-​LINE PTPTN dan JPA ataupun den­gan mengisi borang per­mo­ho­nan di Unit Bia­siswa dan Pin­ja­man den­gan mem­bawa salinan-​salinan doku­men sokongan.