Pin­ja­man PTPTN , MARA & Ban­tuan Kewan­gan Lain

Pin­ja­man PTPTN

Skim Pem­bi­ayaan Pen­didikan PTPTN diwu­jud­kan bertu­juan untuk mem­beri pem­bi­ayaan pin­ja­man pen­didikan kepada pela­jar yang mengikuti pen­ga­jian di Insti­tusi Pen­didikan Tinggi (IPT) tem­patan. Pem­bi­ayaan ini akan mem­bolehkan pela­jar mem­bi­ayai sepenuh atau seba­ha­gian yuran pen­ga­jian dan juga kos sara hidup di sep­a­n­jang tem­poh pen­ga­jian mereka di IPT. Sekali­gus, skim ini mem­buka lebih banyak pelu­ang kepada semua golon­gan pela­jar untuk melan­jutkan pela­jaran di per­ingkat pen­didikan tinggi.

Laman web PTPTN http://​www​.ptptn​.gov​.my

Pin­ja­man MARA

Ban­tuan kewan­gan dalam ben­tuk pin­ja­man pela­jaran meru­pakan salah satu dari­pada aktiv­iti utama MARA di bawah Sek­tor Pen­didikan. Ban­tuan ini ditawarkan kepada pela­jar bumi­put­era yang berke­layakan dan berpotensi melan­jutkan pen­ga­jian di Insti­tusi Pen­ga­jian Tinggi. Baha­gian yang bertang­gung­jawab melak­sanakan aktiv­iti ini ialah Baha­gian Pen­gan­ju­ran Pela­jaran MARA.

Objek­tif Pin­ja­man Mara adalah untuk menam­bah gunate­naga ter­latih bumi­put­era dalam bidang pro­fe­sional, teknikal dan pen­gu­ru­san melalui penye­di­aan kemu­da­han pem­bi­ayaan untuk melan­jutkan pela­jaran ke per­ingkat tinggi di dalam dan di luar negara.

Mat­la­mat tajaan adalah untuk mem­bantu pela­jar bumi­put­era yang berpotensi dan berke­layakan terutama yang memer­lukan ban­tuan kewan­gan untuk mengikuti pen­ga­jian di Insti­tusi Pen­ga­jian Tinggi dalam bidang-​bidang Sains, Teknologi, Pro­fe­sional, Kepakaran dan Pen­gu­ru­san Per­ni­a­gaan serta bidang-​bidang lain yang dike­nal­pasti oleh MARA dari masa ke semasa.

Laman web MARA http://​www​.mara​.gov​.my

Ban­tuan Kewan­gan Lain

Seki­ranya anda mem­pun­yai masalah mem­ba­yar yuran pendaf­taran di uni­ver­siti anda boleh mem­o­hon ban­tuan kewan­gan zakat. Untuk mak­lumat lebih lan­jut men­ge­nai ban­tuan zakat boleh hubungi Hal Ehwal Islam di Aras 2, Ban­gu­nan Pen­tad­bi­ran, atau boleh hubungi di tal­ian 07381 8038 (Ustazah Azizah Binti Md Kasah) atau 07381 8037 (Ustaz Rafi­ud­din Bin Mohd Yusof)