Piagam Pelang­gan

Men­jadikan amalan kual­iti satu budaya yang berteru­san di UiTM Johor melalui :-

  • Bimbin­gan, perkongisan dan penye­baran mak­lumat kual­iti secara telus.
  • Per­lak­saan amalan budaya kual­iti yang proak­tif di selu­ruh sis­tem pengurusan.
  • Peman­tauan dan penam­bah­baikan amalan budaya kual­iti untuk meningkatkan kepuasan hati pelanggan.