Piagam Pelang­gan UKK

Piagam Pelang­gan Unit ker­jaya dan Kaunseling

Komit­men kami adalah:

JENIS PERKHID­MATAN

TEMPOH/​SASARAN
1. Perkhid­matan kaunter yang mesra dan selesa 5 minit
2. Men­jawab pang­gi­lan telefon Tidak melebihi 10 saat
3. Men­gadakan Sesi Kaun­sel­ing Indi­vidu dan Sesi Kaun­sel­ing Kelompok 100 klien setahun
4. Setiap Pela­jar meng­hadiri Pro­gram Ker­jaya Fin­ish­ing School 1 kali dalam satu tem­poh pengajian