Piagam Pelang­gan

–Mem­berikan mak­lumat dan kefa­haman yang jelas kepada pelang­gan untuk pendaf­taran kur­sus kokurikulum.

–Mem­berikan perkhid­matan yang cekap, mesra dan berhemah kepada pelanggan

–Menye­di­akan kemu­da­han tem­pat latihan/​kuliah kokuriku­lum yang sesuai dan selesa.

–Menye­di­akan tenaga pen­ga­jar yang berilmu, berkemahi­ran dan berpengalaman.

–Menye­di­akan kur­sus kokuriku­lum yang sesuai mengikut keper­luan semasa.