Piagam Pelang­gan

Kami beril­ti­zam mem­berikan perkhid­matan pelang­gan yang cekap dan berke­san dengan :

  1. Mengam­bil tin­dakan bantu mula ter­hadap mak­luman kes kece­masan dalam tem­poh kurang 7 minit.

  1. Menu­runkan trend kadar jenayah dalam kam­pus kepada 1%.

  1. Menu­runkan trend kadar pelang­garan per­at­u­ran dalam kam­pus kepada 10%.

  1. Menge­mukakan tin­dakan susu­lan ke atas lapo­ran keja­dian dalam tem­poh 5 hari dari­pada tarikh lapo­ran diter­ima kepada pihak yang berkenaan.

  1. Mem­beri mak­lum­balas ter­hadap per­mo­ho­nan perkhid­matan dalam tem­poh 5 hari dari­pada tarikh per­mo­ho­nan diterima.

  1. Menam­bah­baiki secara berteru­san prestasi penyam­pa­ian perkhid­matan supaya aduan negatif tidak berulang.