Pendaf­taran Keahlian Per­pus­takaan

KEAHLIAN PER­PUS­TAKAAN

  • Keahlian Per­pus­takaan Tun Dr. Ismail Kam­pus Pasir Gudang ter­buka kepada semua pela­jar dan kak­i­tan­gan Uni­ver­siti Teknologi MARA. Keahlian kakitangan/​pelajar akan dilu­cutkan seki­ranya sese­o­rang itu telah tamat atau dita­matkan tem­poh perkhidmatan/​pengajian dari UiTM.
  • Pela­jar dike­hen­daki mengisi Borang Pendaf­taran Keahlian yang boleh dida­p­ati di Kaunter Perkhid­matan PTDI.