Perkhid­matan Pelang­gan

  • Unit Perkhid­matan Pelang­gan bertang­gung­jawab memenuhi kepuasan dan kehen­dak pelang­gan, mem­beri perkhid­matan den­gan mesra dan efek­tif dan juga menyam­paikan mak­lumat yang terkini dan pan­tas kepada pengguna.
  • Antara perkhid­matan yang dise­di­akan adalah seperti perkhid­matan sirku­lasi (pin­ja­man, pem­u­lan­gan, pem­ba­haruan dan tem­pa­han bahan), pin­ja­man antara per­pus­takaan dan tem­pa­han bilik perbincangan.