Perkhid­matan Mak­lumat

  • Unit Perkhid­matan Mak­lumat bertang­gung­jawab menyam­paikan pel­ba­gai infor­masi ten­tang pen­car­ian bahan dan mak­lumat yang berke­san kepada pengguna.
  • Antara aktiv­iti yang dilak­sanakan adalah seperti Kelas Kemahi­ran Mak­lumat, Ori­en­tasi Per­pus­takaan bagi pela­jar baru dan Khid­mat Nasihat.
  • Info Kelas Kemahi­ran Mak­lumat serta Borang Peni­la­ian Pelang­gan PTDI.
  • Dap­atkan borang per­mo­ho­nan Kelas Kemahi­ran Mak­lumat anda di sini.

KKM