IT @ PTDI

Sejum­lah 32 unit kom­puter dise­di­akan di baha­gian Sudut IT PTDI bagi mem­bolehkan peng­guna meng­gu­nakan serta men­gak­ses mak­lumat. Seba­ha­gian dari­pada kom­puter terse­but telah di per­si­ap­kan den­gan perisian soft­ware SPSS, Adobe Pho­to­shop, Illus­tra­tor, dan Auto Cat Viewer untuk kemu­da­han peng­guna. Untuk men­da­p­atkan kemu­da­han perisian ini, peng­guna perlu memak­lumkan staf yang bertu­gas di kaunter bagi memu­dahkan peng­guna untuk ditem­patkan di kom­puter yang bersesuaian.

Ter­da­pat juga beber­apa kemu­da­han lain yang dise­di­akan di Bilik IT.

RULE IT