Perkhid­matan Per­pus­takaan

Per­pus­takaan Tun Dr. Ismail menye­di­akan pel­ba­gai perkhid­matan kepada peng­guna bagi men­jamin kece­mer­lan­gan dalam pen­didikan dan penye­lidikan. Pihak per­pus­takaan juga sen­ti­asa fokus bagi mem­berikan peng­gu­nanya perkhid­matan ter­baik dan terkini bagi capa­ian mak­lumat sejagat.

Pel­ba­gai perkhid­matan yang dise­di­akan antaranya perkhid­matan pelang­gan, perkhid­matan mak­lumat dan perkhid­matan IT.