<gam­bar>

Ketua Baha­gian Teknologi Maklumat

Pn Nuraisyah binti kamarun

Pegawai Teknologi Maklumat

aisyah9063​@​uitm.​edu.​my

07381 8085

UiTM Cawan­gan Johor Kam­pus Johor Bahru yang ter­letak di Larkin ditubuhkan pada bulan Julai 2007, Unit Teknologi Mak­lumat hanya mem­pun­yai seo­rang Juruteknik Komputer seba­gai kak­i­tan­gan­nya. Walaupun begitu, unit ini telah ber­jaya mem­beri khid­mat sokon­gan kepada keselu­ruhan warga kam­pus,mem­pun­yai enam (6) mak­mal kom­puter di Ban­gu­nan Gunasama untuk sesi Penga­jaran dan Pem­be­la­jaran (P&P).

Kini di UiTM Cawan­gan Johor, Kam­pus Pasir Gudang, Baha­gianTeknologi Mak­lumat telah berkem­bang dan mem­pun­yai sera­mai lapan (8) orang Staf. Baha­gian ini dike­t­uai oleh seo­rang Pegawai Teknologi Mak­lumat, seo­rang
(6) dari­padanya meru­pakan Peno­long Pegawai Teknologi Mak­lumat dan enam (1) Juruteknik Kom­puter.

Antara tang­gug­jawab Baha­gian Teknologi Mak­lumat adalah :

  • Mengan­jurkan lati­han ICT untuk kak­i­tan­gan dan pela­jar
  • Menye­di­akan Kad pelajar/​staf di Bilik Smart Card, Aras 3, Ban­gu­nan Pentadbiran
  • Menye­di­akan per­ala­tan serta infra­struk­tur berkai­tan ICT
  • Menye­leng­gara per­ala­tan ICT hak milik UiTM di selu­ruh kampus
  • Menggen­da­likan 6 buah Mak­mal Kom­puter di Ban­gu­nan Al-​Khawarizmi
  • Men­gen­da­likan keper­luan telesidang

Sis­tem Aduan kerosakan atau per­masala­han ten­tang ICT sila layari iSMS.

# PAU­TAN
1 Sis­tem Pin­ja­man Per­ala­tan IT
2 Borang Mak­lum­balas Pelanggan
3 Tem­pa­han Telesidang
4 Sis­tem UNITS

# PERKARA PAU­TAN
1 Man­ual Block Emel Spam di Lotus Notes Klik di sini
2 Larangan Penyalah­gu­naan Emel Klik di sini
3 Man­ual Mem­ber­sihkan Kap­a­siti Emel Lotus Notes Klik di sini
4 Man­ual Pendaf­taran Akaun Wire­less Pela­jar & Staf Klik di sini
5 Prose­dur Mem­buat Kad Pela­jar /​Staf Klik di sini
6 Prose­dur Per­mo­ho­nan Geran Lap­top RM2000 Klik di sini

# NAMA BORANG PAU­TAN
1 Borang Per­mo­ho­nan Perisian Klik di sini
2 Borang Per­mo­ho­nan JITEN Klik di sini

#

NAMA

JAWATAN

TELE­FON /​EXT

LOKASI

1 PUAN NURAISYAH BINTI KAMARUN PEG. TEKNOLOGI MAKLUMAT 07381 8085 PEJA­BAT IT
2 CIK NURUL AZIDA BINTI ABD RAZAK PEN. PEG. TEKNOLOGI MAK­LUMAT 07381 8086 PEJA­BAT IT
3 EN. MOHD ZUL-​AFIQ BIN NORDIN PEN. PEG. TEKNOLOGI MAK­LUMAT 07381 8080 @ 8607 PEJA­BAT IT /​MAK­MAL KOM­PUTER 1 & 4
4 EN. MOHAMAD FAREES BIN ADAM PEN. PEG. TEKNOLOGI MAK­LUMAT 07381 8074 @ 8608 PEJA­BAT IT /​MAK­MAL KOM­PUTER 2 & 3
5 EN. SAZALI BIN SELAMAT PEN. PEG. TEKNOLOGI MAK­LUMAT 07381 8078 @ 8610 PEJA­BAT IT
6 CIK NOR AFI­DAH BINTI OTHMAN PEN. PEG. TEKNOLOGI MAK­LUMAT 07381 8075 PEJA­BAT IT
7 EN. MOHD NAZRI BIN KHALID PEN. PEG. TEKNOLOGI MAKLUMAT 07381 8077 @ 8614 PEJA­BAT IT /​MAK­MAL KOM­PUTER 6
8 EN. MOHD SUF­FIAN BIN AHMAD JURUTEKNIK KOM­PUTER 07381 8079 @ 8613 PEJA­BAT IT /​MAK­MAL KOM­PUTER 5