Pen­ge­nalan

Per­pus­takaan Tun Dr Ismail, Uni­ver­siti Teknologi MARA Cawan­gan Johor, Kam­pus Pasir Gudang pula telah mem­u­lakan perkhid­matan­nya di Kam­pus Johor Bahru pada 2 Julai 2007 dan kemu­dian telah berpin­dah ke Pasir Gudang pada 4 Mei 2014 tetapi telah mula berop­erasi sepenuh­nya pada 1 Jun 2014. Per­pus­takaan ini dina­makan sem­pena nama Tim­balan Per­dana Menteri yang ke 2 iaitu Allah­yarham Tun Dr. Ismail bin Abdul Rah­man. Ban­gu­nan Per­pus­takaan ini ter­letak berse­be­la­han den­gan Dewan Kuliah dan Ban­gu­nan Fakulti Pen­gu­ru­san Per­ni­a­gaan.

Per­pus­takaan Tun Dr. Ismail meru­pakan pusat rujukan utama bagi semua warga kam­pus secara amnya. Pel­ba­gai kemu­da­han dan perkhid­matan dise­di­akan di per­pus­takaan ini bagi bertu­juan untuk melahirkan grad­uan yang berilmu dan ber­daya saing. Pel­ba­gai kemu­da­han dise­di­akan untuk peng­guna per­pus­takaan seperti Bilik Bela­jar 24 Jam, Mak­mal Kom­puter, Bilik Sem­i­nar, Bilik Audio Visual, Bilik Perbin­can­gan, Ruang Bacaan San­tai dan Ter­buka. Jum­lah peng­guna yang boleh mema­suki PTDI pada satu satu masa ialah sera­mai 700 orang.

Per­pus­takaan ini mem­pun­yai sera­mai 10 orang kak­i­tan­gan dike­t­uai oleh Tim­balan Ketua Pus­takawan Kanan, seo­rang Pus­takawan Kanan, seo­rang Pus­takawan dan 7 orang Pem­bantu Pus­takawan. Kami sen­ti­asa berusaha untuk menye­di­akan perkhid­matan ter­baik bagi semua pengguna.