Pen­ge­nalan

Peja­bat Pen­tad­bi­ran, Kam­pus Johor Bahru, UiTM Cawan­gan Johor adalah meru­pakan nadi pen­gu­ru­san pen­tad­bi­ran bagi selu­ruh sis­tem kam­pus Johor Bahru yang bertang­gung­jawab dalam uru­san pen­gu­ru­san dan pem­ban­gu­nan sum­ber manu­sia, pen­gen­dalian kemu­da­han asas, ter­ma­suk perkhid­matan tele­fo­nis, pen­gu­ru­san mel serta pen­gu­ru­san kender­aan di UiTM Cawan­gan Johor, keu­ruse­ti­aan mesyuarat-​mesyuarat utama UiTM Cawan­gan Johor.


Peja­bat Pen­tad­bi­ran dike­t­uai oleh

Peno­long Pendaf­tar — En. Hamzah Bin Aziz

Pegawai Ekseku­tif Kanan — Pn. Siti Hajar Mohd Ali

Pegawai Ekseku­tif — En Mohd Hisyam­mud­din B. Saleh Nordin

Peno­long Jurutera (Mekanikal) — En Sha’ari @ Ismail bin Malek

Peja­bat Pen­tad­bi­ran ter­ba­hagi kepada tiga (2) baha­gian seperti berikut:


1. BAHA­GIAN PEN­GU­RU­SAN SUM­BER MANUSIA

  • Unit Per­jawatan
  • Unit Prestasi dan Pen­ingkatan kerjaya
  • Unit Saraan
  • Unit Perkhid­matan
  • Unit Kender­aan


2. BAHA­GIAN PEM­BAN­GU­NAN SUM­BER MANUSIA

  • Unit Lati­han dan Biasiswa
  • Unit Peperik­saan