Pen­ge­nalan

Latar Belakang Peja­bat Polis Bantuan

Pada awal penubuhan­nya, Polis Ban­tuan UiTM dike­nali seba­gai Unit Kese­la­matan kemu­di­an­nya dit­ingkatkan kepada Baha­gian Kese­la­matan. Struk­tur pen­tad­bi­ran­nya berubah-​ubah mengikut perkem­ban­gan semasa uni­ver­siti sama ada dile­takkan dibawah seli­aan Peja­bat Pen­garah, Peja­bat Pendaf­tar dan Peja­bat Canseleri. Mulai 1 Ogos 2011, Pen­tad­bi­ran Polis Ban­tuan dile­takkan di bawah Naib Canselor dan dike­nali den­gan nama Ibu Peja­bat Polis Ban­tuan UiTM.

Bagi kampus-​kampus negeri, pen­tad­bi­ran mereka dile­takkan di bawah Rek­tor Kam­pus dan dike­nali den­gan nama Peja­bat Polis Ban­tuan. Fungsi dan per­anan Polis Ban­tuan masih sama tetapi skop tugas dan bidang kuasa telah diper­lu­askan den­gan mem­pun­yai KUASA-​KUASA POLIS.

Perkhid­matan Peja­bat Polis Bantuan

1. Kawalan Trafik

2. Kawalan Rondaan

3. Kawalan Statik

4. Pelekat Kender­aan Pela­jar, Staf dan Kontraktor

5. Peman­tauan CCTV

6. Pen­gu­ru­san Ben­cana dan Kecemasan

7. Operasi Berkala

8. Siasa­tan Kes ( gaduh, buli, gang­guan sek­sualm curi dan sebagainya )

9. Pen­guatkuasaan Lalulin­tas ( Saman Trafik )

10. Pen­guatkuasa Saman Terus ( Sah­siah Rupa Diri)

11. Pas Kese­la­matan Pekerja Kon­trak UiTM

HIGH­LIGHT PB

  • Chrysanthemum.jpg
  • Desert.jpg
  • Hydrangeas.jpg
  • Jellyfish.jpg
  • Koala.jpg
  • Lighthouse.jpg
  • Penguins.jpg
  • Tulips.jpg