Pen­ge­nalan

Unit Komu­nikasi Kor­po­rat, UiTM Cawan­gan Johor, Kam­pus Pasir Gudang telah ditubuhkan pada tahun 2015. Unit ini berada di bawah Peja­bat Peno­long Rek­tor, UiTM Cawan­gan Johor, Kam­pus Pasir Gudang.

Unit ini dit­er­a­jui oleh seo­rang Penye­laras dan pada 2016 sebuah jawatankuasa ditubuhkan seba­gai tenaga peng­gerak bagi meningkatkan imej UiTM Cawan­gan Johor, Kam­pus Pasir Gudang secara khas­nya dan UiTM Cawan­gan Johor secara amnya melalui hubun­gan dua hala den­gan pel­ba­gai agensi/​jabatan dan masyarakat melalui pel­ba­gai ben­tuk aktiv­iti dan kerjasama