Pen­ge­nalan

Sejarah Penubuhan Unit Kokuriku­lum,
UiTM

Dahu­lunya Unit Kokuriku­lum dike­nali seba­gai Unit Kesa­tria dimana diwu­jud­kan di UiTM berbangkit dari dua insi­den demon­strasi oleh pelajar-​pelajar di Semua IPTA (ter­ma­suk UiTM) pada akhir tahun 1975 dan awal 1976. Bagi men­gatasi masalah disi­plin dan salah laku pela­jar ketika itu, maka kokuriku­lum Kesa­tria ditubuhkan den­gan objek­tifnya untuk men­er­ap­kan nilai-​nilai disi­plin yang tinggi dikalan­gan pelajar.

Bilan­gan pengam­bi­lan pela­jar kokuriku­lum Kesa­tria dan lain-​lain kokuriku­lum juga telah bertam­bah seja­jar den­gan perkem­ban­gan UiTM. Dida­p­ati 30% dari­pada pela­jar UiTM adalah ahli Kesa­tria dan bakinya dari kom­po­nen kur­sus Kokuriku­lum yang lain.

Bilan­gan pela­jar yang mengikuti kur­sus kokuriku­lum yang ramai ter­ma­suk Kolej Bersekutu UiTM perlu kepada peman­tauan yang rapi. Pengstruk­tu­ran sem­ula UiTM amnya dan penyusunan sem­ula perkhidmatan-​perkhidmatan di Baha­gian Hal Ehwal Pela­jar dan Alumni khas­nya telah mengam­bil kira fungsi serta per­anan dan semua Staf Unit Kesa­tria untuk memas­tikan perkhid­matan di HEP memenuhi keper­luan para pela­jar dan has­rat universiti.

Pengstruk­tu­ran sem­ula fungsi organ­isasi Unit Kesa­tria dan Staf Kes­tria dil­i­hat satu usaha serius Baha­gian Hal Ehwal Pela­jar, UiTM dalam meman­tap­kan per­lak­sanaan kokuriku­lum di UiTM. Dalam perkara ini mulai Okto­ber 2007 Unit Kesa­tria ditukar nama kepada Unit Kokuriku­lum dan Jawatan Kesa­tria dise­but Kokuriku­lum. Den­gan ini fungsi mereka bukan sahaja bertag­gung­jawab kepada Kokuriku­lum Beruni­form sahaja mala­han Semua kokuriku­lum di UiTM dile­tak di bawah pen­gu­ru­san Pegawai dan staf Kokuriku­lum. Ini bertu­juan untuk mem­beri lebih ruang kepada organ­isasi mem­per­lu­askan skop tugas, meningkatkan fungsi dan tang­gung­jawab kepada jawatan sedia ada. Den­gan ini diharap per­lak­sanaan kur­sus kokuriku­lum di selu­ruh sis­tem UiTM akan ber­jalan lebih ter­susun dan sistematik.

Kokuriku­lum UiTM sehingga kini telah pun melalui pel­ba­gai era peruba­han sesuai den­gan visi dan misi Uni­ver­siti dan juga peruba­han senario sosio-​budaya dan sosio-​politik Negara. Isu Ket­u­a­nan Melayu terkini meru­pakan agenda per­tama Uni­ver­siti dalam pen­janaan sem­ula seman­gat patri­otik dikalan­gan pela­jar UiTM buat ketika ini.

Blog Unit Kokuriku­lum Kam­pus Pasir Gudang : http://​unitkopg​.blogspot​.com/