Pen­ge­nalan


Baha­gian Hal Ehwal Pela­jar mem­pun­yai 5 orang kak­i­tan­gan yang dit­er­a­jui oleh seo­rang Tim­balan Rek­tor, seo­rang Peno­long Pendaf­tar, dua orang Pegawai Ekseku­tif dan dua orang Pem­bantu Tad­bir (Pekeranian/​Operasi).

Antara fungsi Baha­gian Hal Ehwal Pela­jar adalah seperti berikut:-

 • Menye­laraskan per­hubun­gan pelajar-​pelajar den­gan Pen­tad­bi­ran UiTM, Institusi-​Institusi Pen­ga­jian Tinggi (IPT), tem­patan dan luar negara serta Pertubuhan-​Pertubuhan Bukan Ker­a­jaan (NGO).
 • Menye­laras kegiatan-​kegiatan pela­jar seperti kegiatan kokuriku­lum, kemahi­ran insa­niah, kebu­dayaan, sukan dan sosial.
 • Menye­di­akan dan menye­laras kemu­da­han tem­pat ting­gal bagi semua pela­jar sama ada di dalam kolej ataupun ting­gal di luar kolej (NR)
 • Men­jaga keten­tera­man dalam kam­pus melalui per­lak­sanaan Akta 174.
 • Menubuh dan men­gu­ruskan Tabung-​tabung Keba­jikan dan Kegiatan Pelajar.

Unit-​unit yang dibawah HEP termasuklah:-

 • Peja­bat Am HEP
 • Unit Pen­gu­ru­san Kolej
 • Unit Kesihatan
 • Unit Ker­jaya & Kaunseling
 • Unit Sukan
 • Unit Kokuriku­lum

Sek­i­las Lensa