Pen­ge­nalan

Baha­gian Hal Ehwal Akademik (BHEA) bertang­gung­jawab untuk men­gu­ruskan hal-​hal yang berkai­tan den­gan pen­ga­jaran dan pem­be­la­jaran program-​program akademik di UiTM Johor Kam­pus Pasir Gudang dan jabatan ini dit­er­a­jui oleh Tim­balan Rek­tor, Peno­long Pendaf­tar, Pen­gawai Ekseku­tif, Pem­bantu Tad­bir (Pekeranian/​Operasi) dan Pem­bantu Am Pejabat.

WAKTU PERKHID­MATAN


Waktu beru­ru­san di peja­bat Hal Ehwal Akademik adalah seperti berikut:
Hari : Ahad hingga Rabu
Masa : 8.00 pagi hingga 5.00 petang

Hari : Khamis
Masa : 8.00 pagi hingga 3.30 petang


Waktu Uru­san Peperik­saan Akhir Semes­ter di Kaunter Bilik Ger­akan HEA:
Hari : Setiap hari sep­a­n­jang peperik­saan dijalankan
Masa : 7.30 pagi hingga 6.00 petang