Pen­ge­nalan

Sejarah perkhid­matan pen­syarah Fakulti Sains Kom­puter dan Matem­atik (FSKM) bermula pada 2 Julai 2007 di Uni­ver­siti Teknologi MARA (UiTM) Johor Kam­pus Ban­daraya Johor Bahru yang ter­letak di Larkin, Johor Bahru, Johor. Pada masa itu, hanya seo­rang sahaja pen­syarah bidang Matem­atik yang berkhid­mat di kam­pus terse­but iaitu Prof. Madya Suri­aty Yusoff. Fakulti ini menawarkan “Course Ser­vic­ing” untuk program-​program diploma yang ditawarkan oleh Fakulti Pen­gu­ru­san Dan Per­ni­a­gaan (FPDP). Sub­jek yang ditawarkan pada ketika itu untuk program-​program yang ter­li­bat adalah MAT112 (Busi­ness Math­e­mat­ics) dan QMT181/​212/​216 (Intro­duc­tion to Sta­tis­tics).

Bermula 1 Mei 2014, UiTM Johor Kam­pus Johor Bahru telah berpin­dah kam­pus ke Pasir Gudang dan kini ia dike­nali seba­gai UiTM Johor Kam­pus Pasir Gudang yang ter­letak di Ban­dar Seri Alam Masai, Johor. Ketika kam­pus baru ini mula berop­ersi, ia dit­er­a­jui dan dike­t­uai oleh Prof. Madya Suri­aty Yusoff kemu­dian pada Julai 2014, Puan Nurhuda Ismail pula dilan­tik seba­gai Koor­di­na­tor Kur­sus FSKM bagi UiTM Johor, Kam­pus Pasir Gudang. Setakat ini, jum­lah bilan­gan pen­syarah FSKM adalah 17 orang pen­syarah yang ter­diri dari­pada lapan(8) orang pen­syarah bersta­tus jawatan tetap dan selebi­h­nya adalah pen­syarah sam­bi­lan. Bagi menam­pung keper­luan dan melan­car­kan sesi Pen­ga­jaran dan Pem­be­la­jaran (P & P) di kam­pus ini, kami telah dibantu oleh sembilan(9) orang pen­syarah sam­bi­lan yang ter­diri dari­pada lima(5) orang pen­syarah bidang Matem­atik dan tiga(3) orang pen­syarah bidang Sains Komputer.

Di kam­pus baru ini, bilan­gan “Course Ser­vic­ing” juga bertam­bah ker­ana di kam­pus ini menawarkan enam buah pro­gram diploma juru­san keju­ruter­aan dan sebuah pro­gram diploma juru­san per­ni­a­gaan yang ter­diri dari­pada Fakulti Keju­ruter­aan Kimia (FKK), Fakulti Keju­ruter­aan Elek­trik (FKE), Fakulti Keju­ruter­aan Awam (FKA), Fakulti Keju­ruter­aan Mekanikal (FKM) dan Fakulti Pen­gu­ru­san Dan Per­ni­a­gaan (FPDP). Bermula sesi semes­ter Novem­ber 2014 — April 2015, FSKM UiTM Johor Kam­pus Pasir Gudang telah diberikan bilik khas yang diberi nama Bilik Klinik Matem­atik yang ter­letak di aras 4 Ban­gu­nan Fakulti Pen­gu­ru­san Dan Per­ni­a­gaan (FPDP) yang bertu­juan seba­gai bilik aktiv­iti dan perundin­gan Matem­atik bagi para pela­jar yang mem­pun­yai masalah/​lemah men­ge­nai kursus-​kursus Matem­atik yang mereka ambil.

FSKM Pasir Gudang Offi­cial Web­site /​Laman Rasmi FSKM Pasir Gudang. www​.fskm​-pg​.com