Pen­ge­nalan

Untuk men­jadi fakulti yang dike­nali ramai berdasarkan kepada pen­ca­pa­ian akademik yang terung­gul dalam men­er­aju dan mere­al­isas­ikan visi negara untuk men­jadi dinamik, pro­g­e­sif dan global di dalam bidang keju­ruter­aan elek­trik menerusi penawaran pro­gram bertaraf dunia di dalam meng­hasilkan jurutera elek­trik yang ber­daya saing, global dan beretika.

Untuk mem­per­t­ingkatkan tahap intelek­tual negara dalam pro­fe­sion keju­ruter­aan elek­trik yang men­gasim­i­lasikan antara nilai-​nilai rohani dan mulia melalui perkem­ban­gan ilmu penge­tahuan, penye­lidikan dan khid­mat masyarakat berdasarkan nilai-​nilai moral dan etika pro­fe­sional jurutera.

Untuk men­dukung dasar ker­a­jaan Malaysia ke aras mewu­jud­kan Uni­ver­siti Teknologi MARA seba­gai sebuah uni­ver­siti premier: