Pen­ge­nalan

Baha­gian Pen­gu­ru­san Fasil­iti (BPF) ini mem­pun­yai sera­mai 5 orang tenaga kerja dike­t­uai oleh seo­rang Jurutera Kanan, 2 orang Peno­long Jurutera, seo­rang Pen­jaga Jen­tera Elek­trik dan 2 orang Pem­bantu Kemahi­ran. Kami sen­ti­asa berusaha untuk menye­di­akan perkhid­matan ter­baik bagi semua pengguna.

Baha­gian Pen­gu­ru­san Fasil­iti (BPF) bertang­gung­jawab untuk men­gu­ruskan aset dan fasil­iti uni­ver­siti. Di UiTM Johor Kam­pus Pasir Gudang, BPF men­jalankan tang­gung­jawab pent­ing untuk memas­tikan setiap fasil­iti diu­rus dan dikawal den­gan baik, supaya proses pen­ga­jaran dan pem­be­la­jaran dapat dijalankan den­gan lancar.

Bagi memas­tikan perkhid­matan yang dise­di­akan oleh BPF sen­ti­asa rel­e­van den­gan keper­luan uni­ver­siti, baha­gian ini mem­berikan keu­ta­maan kepada setiap aspek pen­ingkatan khid­mat pelang­gan. Beber­apa pro­jek berkai­tan den­gan pen­ingkatan mutu perkhid­matan pelang­gan telah dijalankan seperti Sis­tem Aduan Kerosakan, Man­ual Prose­dur Operasi dan Prose­dur Kual­iti ISO khusus untuk Penye­leng­garaan dan Pen­ingkatan Fasiliti.