Pen­ge­nalan

Peja­bat Ben­da­hari Uni­ver­siti Teknologi MARA meru­pakan nadi utama pen­gu­ru­san kewan­gan bagi selu­ruh sis­tem Uni­ver­siti seperti mana yang ter­mak­tub di dalam Akta UiTM 173 (Pin­daan 2000).

Pada per­ingkat awal penubuhan Insti­tut Teknologi MARA, Peja­bat Ben­da­hari (pada ketika itu dipang­gil Baha­gian Kewan­gan) telah diwu­jud­kan untuk men­gen­da­likan uru­san kewan­gan Insti­tut iaitu uru­san pener­i­maan bayaran yuran pen­ga­jian /​sum­ban­gan dari­pada pela­jar, pem­ba­yaran elaun kepada pela­jar, pem­ba­yaran gaji dan tun­tu­tan staf, pen­gu­ru­san pem­be­lian barang /​perkhidmatan /​kerja, pen­gu­ru­san harta dan pen­gu­ru­san akaun. Semua pen­gu­ru­san dibuat secara ber­pusat di Peja­bat Ben­da­hari, Insti­tut Teknologi MARA, Shah Alam.

Dari tahun ke tahun selaras den­gan perkem­ban­gan ITM dari Mak­tab RIDA dalam tahun 1956 kepada Insti­tut Teknologi MARA dalam tahun 1967 dan seterus­nya m enda­pat sta­tus Uni­ver­siti pada 26 Ogos 1999, skop tugas Peja­bat Ben­da­hari turut diper­lu­askan. Keadaan ini telah mem­be­narkan penubuhan Peja­bat Ben­da­hari di setiap Kam­pus Cawan­gan yang ditubuhkan dan Unit Kewan­gan Zon di UiTM Shah Alam. Den­gan hal ini ia dapat memas­tikan sum­ber kewan­gan diu­rus tad­bir den­gan sebaik mungkin melalui struk­tur dan proses yang kemas dan berke­san dalam men­dokong has­rat UiTM untuk men­jadi uni­ver­siti yang unggul.

Peja­bat Ben­da­hari Kam­pus Pasir Gudang, UiTM Cawan­gan Johor dike­t­uai oleh Peno­long Ben­da­hari. Ter­da­pat empat (6) unit utama di dalam pen­gu­ru­san operasi di Peja­bat Ben­da­hari iaitu Unit Pen­gu­ru­san Akaun, Unit Belan­jawan, Unit Pen­gu­ru­san Harta dan Inven­tori, Unit Pen­gu­ru­san Wang dan Bayaran, Unit Pen­janaan Hasil dan Unit Pen­gu­ru­san Per­ole­han dan Penguatkuasaan.

Bur­sary Highlight

  • 453801Poster_Integriti_UiTM_copy.jpg
  • Admin-1.jpg
  • images.jpg
  • Kampus-1.jpg