Pen­ca­pa­ian

INO­VASI PEN­GA­JARAN PEN­SYARAH FKK RAIH PIN­GAT PERAK DI i-​TeLearn 2017

18 Ogos 2017 – Sekumpu­lan pen­syarah Fakulti Keju­ruter­aan Kimia, UiTM Cawan­gan Johor, Kam­pus Pasir Gudang telah mener­ima pin­gat perak di The Inter­na­tional Con­fer­ence and Com­pe­ti­tion on Teach­ing & Learn­ing (i-​TeLearN) 2017. Ino­vasi pen­ga­jaran mereka, CDIO: The New Teach­ing & Learn­ing Approach in Sep­a­ra­tion Processes Course meru­pakan hasil kerja bermutu dari­pada Puan Shar­i­fah Iziuna Sayed Jamaludin, Salmi Nur Ain Sanusi, Arbanah Muham­mad dan Siti Hajar Anaziah Muhamad. i-​TeLearN 2017 telah berlang­sung pada 18 Ogos 2017 bertem­pat di UiTM Perlis.

Para pen­syarah FKK di i-​TeLearN 2017

Pihak fakulti mer­akamkan uca­pan tah­niah dan syabas kepada semua pen­syarah yang terlibat.

FKK RANGKUL 3 PIN­GAT DI INTER­NA­TIONAL INVEN­TION, INNO­VA­TION AND DESIGN (IIID) JOHOR 2017

9 Mac 2017 – Peny­er­taan para pen­syarah dan pela­jar Fakulti Keju­ruter­aan Kimia, UiTM Johor Kam­pus Pasir Gudang ke per­tandin­gan IIID Johor 2017 terny­ata mem­buahkan hasil apa­bila 3 pro­duk hasil penye­lidikan mereka telah mem­bawa pulang 1 pin­gat emas, 1 perak dan 1 gangsa pada per­tandin­gan terse­but. Per­tandin­gan yang bertemakan “From Pro­to­type to Com­mer­cial­iza­tion” itu telah dis­er­tai oleh para penye­lidik dari­pada insti­tusi pen­didikan dalam dan luar negara.

Berikut meru­pakan pro­duk penye­lidikan yang telah meng­harumkan nama fakulti dan pin­gat yang dimenangi:

Visco Aid : Sus­tain for Perfection

(Azmi Roslan, Prof Madya Dr. Abdul Hadi, Muham­mad Imran Ismail, Shar­i­fah Iziuna Sayed Jamaludin, Siti Hajar Anaziah Muhamad)

Pin­gat Emas

Hevea Brasilien­sis Leaves/​Imperata Cylin­der­ica as Val­ued Fillers in Improv­ing Prop­er­ties of HDPE

(Ahmad Ramli Rashidi, Arbanah Muham­mad, Meor Muham­mad Hafiz Shah Bud­din, Mohd Zaki Sukor, Mohd Haikal Mustafa)

Pin­gat Perak

POMEX: Waste to Bricks

(Muhamad Hafiz Zain­udin, Syafiqa Shuhaimi, Arbanah Muham­mad, Meor Muham­mad Hafiz Shah Buddin)

Pin­gat Gangsa

Pihak fakulti men­gu­cap­kan setinggi-​tinggi tah­niah atas pen­ca­pa­ian yang mem­bang­gakan ini. Dihara­p­kan kejayaan ini dapat memacu kece­mer­lan­gan fakulti dalam bidang ino­vasi pada masa hadapan.

Para penyelidik Visco Aid : Sustain for Perfection yang memenangi pingat emas

Para penye­lidik Visco Aid : Sus­tain for Per­fec­tion yang meme­nangi pin­gat emas

Para penye­lidik Hevea Brasilien­sis Leaves/​Imperata Cylin­der­ica as Val­ued Fillers in Improv­ing Prop­er­ties of HDPE yang meme­nangi pin­gat perak

Para penye­lidik POMEX: Waste to Bricks yang meme­nangi pin­gat gangsa