Pan­d­uan & per­at­u­ran PTDI

Pematuhan Pan­d­uan Peng­gu­naan dan Per­at­u­ran PTDI.

Segala per­at­u­ran dan pan­d­uan peng­gu­naan PTDI ini per­lu­lah di patuhi. Pelang­garan atau keti­dak­patuhan peng­guna kepada peraturan-​peraturan di bawah/​peraturan umum PTDI boleh menye­babkan peng­guna dike­nakan salah satu dari­pada tindakan-​tindakan berikut:

  • Tegu­ran dari­pada pegawai Perpustakaan.
  • Seki­ranya tegu­ran ini tidak di patuhi, kad matrik akan diam­bil oleh pegawai per­pus­takaan untuk tin­dakan selan­jut­nya. nama peng­guna akan direkod­kan didalam buku lapo­ran salah laku PTDI.
  • Pus­takawan berkuasa menarik balik kemu­da­han Per­pus­takaan seki­ranya peraturan-​peraturan di bawah tidak dipatuhi.