Objek­tif Kual­iti UiTM Cawan­gan Johor

  • Men­ca­pai 70% dari­pada keselu­ruhan pela­jar sepenuh masa tamat pen­ga­jian den­gan HPNG 3.00 dan ke atas setiap semester.
  • Men­ca­pai 80% dari­pada keselu­ruhan pela­jar sepenuh masa tamat pen­ga­jian dalam tem­poh yang dite­tap­kan pada setiap semester.
  • Meningkatkan peng­hasi­lan penye­lidikan yang berkual­iti dan berim­pak tinggi den­gan men­sasarkan 10% dari­pada Pen­syarah
    UiTM Cawan­gan Johor men­jadi Ketua Penye­lidikan dan 30% Pen­syarah men­jadi penyelidik.
  • Meningkatkan peng­hasi­lan pener­bi­tan berkual­iti dan berim­pak tinggi den­gan men­sasarkan 60% Pen­syarah UiTM Johor meng­hasilkan penerbitan.
  • Men­ca­pai 70% dari­pada keselu­ruhan pela­jar MDAB yang lulus naik taraf pen­ga­jian ke Diploma pada setiap semester.