Muat Turun

MUAT TURUN BORANG TERKINI 2019

Borang Per­mo­ho­nan Peribadi

# NAMA BORANG PAU­TAN
1 Borang Mak­lumat Peribadi Klik di sini
2 Mela­por Diri Selepas Tamat Tem­poh Cuti Bergaji, Bersalin, Cuti Haji, Umrah Klik di sini
3 Borang Lapor Diri Sete­lah Tamat Cuti Bela­jar Biasiswa Klik di sini
4 Borang Pendaf­taran Khid­mat Rund­ing 2019 Klik di sini
5 Borang Sta­tus Pro­jek Perundin­gan 2019 Klik di sini
6 Surat Akuan Men­jalankan Kerja 2019 Klik di sini
7 Borang Per­se­tu­juan Untuk Melan­jutkan Pela­jaran Secara Sam­bi­lan Bagi Staf Akademik Klik di sini
8 Borang Per­se­tu­juan Untuk Melan­jutkan Pela­jaran Secara Sam­bi­lan Bagi Staf Pentadbiran Klik di sini
9 Borang Per­mo­ho­nan Keluar Negara & Kemu­da­han Per­lin­dun­gan Insuran Kesi­hatan di Luar Negara Atas Uru­san Persendirian Klik di sini
10 Borang Melakukan Peker­jaan Luar Klik di sini
11 Tun­tu­tan Bayaran Rawatan Peru­batan Klinik Penal UiTM Bukan Pilihan Klik di sini
12 Peruba­han Tarikh, Negara Atau Pem­bat­a­lan Per­mo­ho­nan Polisi Per­lin­dun­gan Insur­ans Kesi­hatan Kepada Pegawai Perkhid­matan Awam Yang Beradi Di Luar Negara Atas Uru­san Persendirian Klik di sini
13 Per­mo­ho­nan Sara Ubat Klik di sini
14 Per­mo­ho­nan Per­jalanan Ke Luar Negara Atas Uru­san Persendirian Klik di sini
15 Per­mo­ho­nan Kemu­da­han Per­lin­dun­gan Insur­ans Kesi­hatan ke Luar Negara Atas Uru­san Persendirian Klik di sini
16 Peri­s­ti­ha­ran Per­jalanan ke Luar Negara Atas Uru­san Persendirian Klik di sini
17 Borang Per­mo­ho­nan Per­tukaran Kampus klik di sini
18 Tun­tu­tan Elaun Per­tukaran Luar Kam­pus 2011 klil di sini

Borang Cuti

# NAMA BORANG PAU­TAN
1 Per­mo­ho­nan Cuti Rehat klik di sini
2 Per­mo­ho­nan Cuti Gantian Klik di sini
3 Borang Per­mo­ho­nan Cuti Bersalin Melebih 60 Hari Klik di sini
4 Borang Per­mo­ho­nan Kemu­da­han Cuti Kuarantin Klik di sini

Borang Unit Pem­ban­gu­nan Sum­ber Manusia

# NAMA BORANG PAU­TAN
BORANG LATI­HAN
1 Per­mo­ho­nan Mengikut Kur­sus & Lati­han (Staf Akademik) Klik di sini
2 Per­mo­ho­nan Mengikut Kur­sus & Lati­a­han (Staf Pentadbiran) Klik di sini
3 Senarai Semak Per­mo­ho­nan Mem­ben­tang Ker­tas Kerja Dalam Dan Luar Negara Klik di sini
4 Senarai Semak dan Borang Per­mo­ho­nan Meng­hadiri Per­si­dan­gan Sem­i­nar Dan Lawatan Rasmi Klik di sini
5 Borang Per­mo­ho­nan Men­gan­jurkan Lati­han Dala­man (Berkumpulan) Klik di sini
6 Borang Peni­la­ian Keberke­sanan Latihan Klik di sini
7 Borang Mak­lum­balas PPSM Fakulti Cawan­gan Jabatan Klik di sini
8 Borang Lapo­ran Kehadi­ran Kur­sus Sem­i­nar Mem­ben­tang Ker­tas Kerja Klik di sini
9 Borang Per­mo­ho­nan Meng­hadiri Mem­ben­tang Ker­tas Kerja JKLPS Klik di sini
10 Garis Pan­d­uan Dan Per­at­u­ran Untuk Per­jalanan Rasmi ke Luar Negara Klik di sini
11 For­mat Lapo­ran Lawatan Rasmi ke Luar Negara Klik di sini
12 Borang Peni­la­ian Lati­han Yang Dilaksanakan Klik di sini
13 Borang Pencalo­nan Kur­sus ILD Ketua Jabatan Klik di sini
14 Carta Alir Per­mo­ho­nan E-​Latihan Anju­ran ILD Klik di sini
15 Carta Alir Per­mo­ho­nan Lati­han Dala­man (Berkumpulan) Klik di sini
16 Carta Alir Per­mo­ho­nan Lati­han Indi­vidu (Staf Akademik & Pentadbiran) Klik di sini
17 Carta Alir Per­mo­ho­nan Lati­han Mem­ben­tang Ker­tas Kerja Di Dalam Negara Dan Negara ASEAN Klik di sini
18 Carta Alir Per­mo­ho­nan Lati­han Mem­ben­tang Ker­tas Kerja Di Luar Negara Selain ASEAN Klik di sini
BORANG BIA­SISWA
19 Senarai Semak Cuti Bela­jar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa Klik di sini
20 Borang Per­mo­ho­nan Kemu­da­han Cuti Belajar Klik di sini
21 Borang Lapo­ran Berkala (Progress Report) Klik di sini

Per­mo­ho­nan Tem­pa­han Kenderaan

# NAMA BORANG PAU­TAN
1 Borang Per­mo­ho­nan Kenderaan Klik di sini
2 Borang Per­mo­ho­nan Bas Klik di sini