Muat Turun Borang

BIL NAMA BORANG MUAT TURUN
PEJA­BAT AM HAL EHWAL PELAJAR
1 Borang Tun­tu­tan Tabung Kece­masan Pelajar >PDF<
2 Borang Men­da­p­atkan Cop Tan­datan­gan Peno­long Rektor-​Sijil >PDF<
3 Borang Pem­bat­a­lan & Peno­lakan PTPTN >PDF<
4 Borang Tun­tu­tan Gaji Skim Khid­mat Pelajar >PDF<
5 Borang Penge­sa­han Pen­da­p­atan PTPTN >PDF<
6 Borang Peng­gu­naan Mesin Fotostat >PDF<
7 Borang Per­mo­ho­nan Pemimpin Mahasiswa >PDF<
8 Borang Per­mo­ho­nan Sijil-​Sijil Aktiv­iti Pelajar >PDF<
9 Borang Per­mo­ho­nan Skim Khid­mat Pela­jar (SKP) >PDF<
10 Borang Tabung Keba­jikan Pelajar >PDF<
PEKE­LIL­ING UiTM
1 Peke­lil­ing Per­an­can­gan Aktiviti >PDF<
2 Akta 174 >PDF<
1 DOKU­MEN SOKON­GAN KEBA­JIKAN PELAJAR >PDF<
AKTIV­ITI PELAJAR
1 Borang C: Per­mo­ho­nan Aktiv­iti Pela­jar (Pin­daan 2019) >PDF<
2 Borang Per­an­can­gan Aktiv­iti Pelajar >PDF<
3 Borang Peni­la­ian Aktiv­iti Pelajar >PDF<
4 Senarai Semak Laporan >PDF<
5 Lapo­ran Penutup Aktiviti >PDF<
6 For­mat Penye­di­aan Lapo­ran Aktiviti >PDF<
7 Borang Penangguhan/​Tunda/​Batal Aktiv­iti Pelajar >PDF<
8 Borang A : Agenda Mesyuarat >PDF<