Mak­lumat Kopo­rat

PIAGAM PELANG­GAN

e-​ADUAN

Untuk aduan meli­batkan kerosakan Elek­trikal, Mekanikal, Teleko­mu­nikasi, Sivil, Land­skap dan Infra­struk­tur, sila layari e-​Aduan Fasil­iti.

  • Sis­tem e-​Aduan ini diban­gunkan dan dilak­sanakan den­gan satu objek­tif iaitu untuk menye­di­akan satu medium untuk mener­ima aduan melalui inter­net dari­pada pelanggan.
  • Den­gan adanya sis­tem ini, adalah dihara­p­kan uru­san pelang­gan den­gan pihak kami akan diper­mu­dahkan lagi.
  • Semua aduan akan disi­asat ter­lebih dahulu. Semua cadan­gan dan aduan akan diam­bil tin­dakan dalam tem­poh yang telah ditetapkan.

Hubungi Admin­is­tra­tor e-​Aduan Kons­esi UiTM di tal­ian sam­bun­gan 8741, 8744, 8745.

  • Untuk capa­ian ter­baik, sila gunakan pela­yar internet/​browser Win­dows Inter­net Explorer 7.0 dan ke atas.