Visi, Misi & Objek­tif

VISI

Men­jadikan UiTM sebuah uni­ver­siti ung­gul yang bert­eraskan kesar­janaan dan kece­mer­lan­gan akademik bagi men­er­a­jui dinamisme bumi­put­era dalam semua bidang pro­fes­sional bertaraf dunia supaya ter­lahir grad­uan yang ber­daya saing, global dan beretika.

MISI

Mem­per­t­ingkatkan keil­muan dan kepakaran bumi­put­era dalam semua bidang menerusi penyampa­ian pro­gram pro­fes­sional, penye­lidikan serta penglibatan khid­mat masyarakat yang berlan­daskan kepada nilai-​nilai murni dan etika keprofesionalan.

OBJEK­TIF

Seja­jar den­gan keny­ataan misi Fakulti, objek­tif Fakulti Keju­ruter­aan Awam ialah:

–Menam­bahkan bilan­gan kak­i­tan­gan yang mem­pun­yai kelayakan pro­fe­sional.
–Men­gadakan ker­jasama di per­ingkat antara­bangsa dalam pen­didikan dan penye­lidikan Keju­ruter­aan Awam.
–Meng­hasilkan grad­uan berkemahi­ran tinggi dan ber­daya saing.
–Meng­hasilkan satu sis­tem kuriku­lum yang terkini di samp­ing mem­perke­nalkan kursus-​kursus berben­tuk antara disi­plin yang seim­bang den­gan keper­luan indus­tri.
–Men­gadakan prasarana yang lengkap dan kak­i­tan­gan yang ter­latih dalam pen­ga­jaran, penye­lidikan dan perundin­gan.
–Mem­bu­dayakan sis­tem jam­i­nan kual­iti untuk memas­tikan kepuasan pelang­gan dan penam­bah­baikan yang berteru­san.
–Men­jadikan Fakulti Keju­ruter­aan Awam seba­gai pusat perkem­ban­gan teknologi dan sum­ber rujukan kepada indus­tri dalam pel­ba­gai bidang Keju­ruter­aan Awam.

FKA komited untuk menye­di­akan pro­gram Diploma dalam bidang Keju­ruter­aan Awam yang berkual­iti bagi meng­hasilkan grad­uan yang bertaraf antara­bangsa dan sen­ti­asa memenuhi keper­luan pelang­gan. FKA akan melak­sanakan sis­tem pen­gu­ru­san kual­iti yang cekap, berke­san dan sen­ti­asa melak­sanakan penam­bah­baikan secara berteru­san untuk men­jadi sebuah organ­isasi terunggul.

Pihak Fakulti menawarkan pro­gram bagi per­ingkat Diploma iaitu EC110DIPLOMA KEJU­RUTER­AAN AWAM.