Koleksi Bahan

Koleksi Umum

 • Koleksi Ter­buka
  Meliputi buku-​buku dari­pada pel­ba­gai bidang perkara yang boleh diak­ses secara ter­buka dan dip­in­jam oleh ahli per­pus­takaan mengikut hak pin­ja­man masing-​masing (mengikut kat­e­gori pelang­gan) yang ditetapkan.
 • Koleksi Rujukan
  Meliputi sumber-​sumber rujukan seperti ensik­lo­pe­dia, kamus, buku panduan,bibliografi, indeks, abstrak, direk­tori dan semua bahan yang bertanda ‘ruj’. Bahan dalam koleksi ini hanya boleh diru­juk dalam per­pus­takaan sahaja.
 • Koleksi Jur­nal dan Mala­jah
  Men­em­patkan jur­nal akademik, risalah, buletin dan majalah semasa serta berjilid. Koleksi ini hanya untuk rujukan dala­man sahaja.
 • Koleksi Perkhid­matan Mak­lumat
  Menawarkan perkhid­matan rujukan, buku rujukan ter­pilih, cak­era padat, kaset, lapo­ran tahu­nan, pro­jek pela­jar, prospek­tus dan seminar.
 • Koleksi Akhbar
  Men­em­patkan 4 jenis akhbar berba­hasa melayu iaitu Utu­san Melayu, Berita Har­ian, Har­ian Metro dan Kosmo serta 2 jenis akhbar berba­hasa Ing­geris iaitu New Straits Times dan The Star.

Koleksi Dig­i­tal