Pen­ge­nalan

SEJARAH KAM­PUS

Kam­pus Pasir Gudang, meru­pakan kam­pus kedua bagi UiTM Cawan­gan Johor dan mem­pun­yai tanah seluas 200 ekar di dalam Ban­dar Seri Alam. Bagi Fasa Per­tama kam­pus ini telah diban­gunkan den­gan meng­gu­nakan kelu­asan sebanyak 70 ekar. Pada 1 Mac 2015, UiTM Cawan­gan Johor telah diwatikahkan seba­gai Kam­pus Autonomi dan sekarang dige­lar seba­gai UiTM Johor.

Sebelum ini, kam­pus kedua bagi UiTM Cawan­gan Johor adalah meru­pakan Kam­pus Ban­daraya Johor Bahru yang ter­letak di Larkin.

Kam­pus Pasir Gudang ini mula berop­erasi pada 1 Mei 2014 dan men­em­patkan lima (5) buah fakulti iaitu:

BIL FAKULTI PRO­GRAM KOD KUR­SUS
1 Fakulti Keju­ruter­aan Awam
Diploma Keju­ruter­aan Awam
EC110
2 Fakulti Keju­ruter­aan Elektrik
Diploma Keju­ruter­aan Elek­trik (Kawalan & Instrumentasi)
EE110
3 Diploma Keju­ruter­aan Elek­trik (Elektronik) EE111
4 Diploma Keju­ruter­aan Elek­trik (Kuasa) EE112
5 Fakulti Keju­ruter­aan Mekanikal
Diploma Keju­ruter­aan Mekanikal
EM110
6 Fakulti Keju­ruter­aan Kimia
Diploma Keju­ruter­aan Kimia
EH110
7 Fakulti Pen­gu­ru­san Perniagaan
Diploma Pen­ga­jian Per­ni­a­gaan (Pengangkutan) BM117