Info Semasa

RESEARCH, INNO­VA­TION, COM­PE­TI­TION AND EXHI­BI­TION (RICE) 2017

16 Mac 2017 – Research, Inno­va­tion, COM­PE­TI­TION AND EXHI­BI­TION (RICE) 2017 adalah sebuah pro­gram berco­rak per­tandin­gan, pam­eran dan ino­vasi yang meli­batkan para pela­jar semes­ter akhir Diploma Keju­ruter­aan Kimia (EH110). Pro­gram ini adalah plat­form bagi pela­jar untuk mem­ben­tangkan hasil penye­lidikan mereka yang berkual­iti tinggi. Per­tandin­gan ini telah diadili oleh para pen­syarah dan telah diras­mikan oleh Peno­long Rek­tor UiTM Kam­pus Pasir Gudang,Prof Madya Dr Ahmad Rafizan Mohamad Daud. Penye­lidikan ter­baik dan telah diik­ti­raf pada per­tandin­gan ini adalah seperti berikut:

Pin­gat

Tajuk Penye­lidikan & Penyelidik

Penyelia

Emas

Flame-​Retardant Paint from Alu­minium Hydr­tox­ide and Cockle Shells (Tegillarca Granosa)

(Abdul Halim Bin Asmungi, Nabila Aisyah Binti Azman)

Siti Hajar Anaziah Muham­mad, Shar­i­fah Iziuna Sayed Jamaludin

Ten­sile Prop­er­ties of HDPE/​Hevea Brasilien­sis Leaves

(Nur Asi­lah Sahira Binti Ahmad Razlan, Harith Bin Mohd Nordin)

Ahmad Ramli Rashidi, Mohd Haikal Mustafa

Perak

Incor­po­ra­tion Of Palm Oil Mill Effluent(POME) In Con­cre­ate Build­ing Material

(Muham­mad Hafiz Bin Zain­udin, Syafiqa Binti Shuhaimi)

Meor Muham­mad Hafiz Shah Bud­din, Arbanah Muhammad

Com­par­a­tive Study Of Rot­ten Fruits In Pro­duc­ing Bioethanol (Nurhal­i­fah Binti Ibrahim, Nurul Syuhada Binti Amran, Akmal Aiman Bin Mohd Zainuri)

Mohd Zaki Sukor, Salmi Nur Ain Sanusi

Oil Adsorp­tion Isotherms Study Using Nephelium Lap­paceum (Rambu­tan Leaves)

(Aizad Izzud­din Bin Suhaimi, Nur Adelya Binti Azizan)

Omar Syah Jehan Elham

Gangsa

Torefac­tion Of Sewage Sludge

(Muham­mad Rab­bani Bin Mazli, Nur Amiera Binti Che Ahmad)

Dr Ahmad Rafizan Mohamad Daud

Menu­rut salah seo­rang peme­nang, pro­gram ini adalah san­gat berman­faat dan pela­jar juga telah didedahkan den­gan kon­sep penil­ian sebe­nar bagi per­tandin­gan ino­vasi di per­ingkat nasional mahupun per­ingkat antara­bangsa. Dihara­p­kan pro­gram ilmiah seperti ini dapat men­er­ap­kan seman­gat ino­vasi dalam kalan­gan pela­jar dan seterus­nya dapat menye­marakkan lagi usaha dan per­sain­gan sihat dalam bidang penye­lidikan di per­ingkat fakulti.

Para peserta bergam­bar bersama Peno­long Rek­tor UiTM Pasir Gudang dan panel penilai


Peme­nang pin­gat emas bersama penyelia masing-​masing

Peme­nang Pin­gat Perak bersama penyelia masing-​masing

Peme­nang Gangsa bersama penyelia

Sek­i­tar sesi pem­ben­tan­gan dan pertandingan

**********

INDUS­TRIAL TRAIN­ING EXHI­BI­TION 2017

22 Mac 2017Indus­trial Train­ing Exhi­bi­tion 2017 yang meli­batkan pelajar-​pelajar yang berdaf­tar bagi kod kur­sus CHE353 telah diadakan bertu­juan untuk mem­buka ruang bagi pela­jar mem­ben­tangkan hasil kerja dan pen­gala­man lati­han indus­tri mereka. Selain itu, pam­eran yang berman­faat ini diadakan bagi mem­beri pendeda­han kepada para pela­jar khusus­nya dari­pada Part 4 dan 5 berke­naan lati­han indus­tri yang bakal dijalankan oleh mereka pada masa akan datang. Bagi pam­eran ini, para pen­syarah FKK telah bertin­dak seba­gai panel peni­lai poster dan pem­ben­tan­gan bagi setiap pela­jar. Rata-​rata pela­jar dapat menyam­paikan pen­gala­man mereka dalam cara yang menarik dan amat berman­faat kepada selu­ruh warga FKK.

Sek­i­tar sesi pem­ben­tan­gan dan penilaian

Seba­ha­gian pela­jar semes­ter 4 yang turut hadir ke pameran

Majlis penutup pro­gram ini juga telah dis­erikan den­gan uca­pan dari­pada Ketua Pusat Pen­ga­jian Keju­ruter­aan Kimia, En. Muham­mad Imran Ismail dan juga Koor­di­na­tor Lati­han Indus­tri, En Zaki Sukor. Sehubun­gan itu, pihak fakulti juga ingin mer­akamkan uca­pan peng­har­gaan dan men­gu­cap­kan sela­mat maju jaya kepada para pela­jar yang ter­li­bat untuk pro­gram ini.

Koor­di­na­tor Lati­han Indus­tri FKK mem­berikan kata aluan pada upacara penutup

Ketua Pusat Pen­ga­jian FKK meras­mikan upacara penutup