Info @ PTDI

Per­pus­takaan Tun Dr. Ismail sen­ti­asa menyokong kepada proses pen­ga­jaran, pem­be­la­jaran dan penye­lidikan den­gan menye­di­akan sum­ber rujukan secara ter­had (closed-​access) meliputi semua aktiv­iti pen­didikan pelang­gan, perkhid­matan rujukan, khid­mat nasi­hat, aktiv­iti pro­mosi, aktiv­iti pener­bi­tan dan pemasaran perkhid­matan kepada pelang­gan yang memer­lukan bahan mak­lumat dan sum­ber rujukan. Pihak per­pus­takaan juga sen­ti­asa fokus bagi mem­berikan peng­gu­nanya perkhid­matan ter­baik dan terkini bagi capa­ian mak­lumat sejagat.